استخاره صفحه 181

صفحه 181
صفحه 182
صفحه
سوره
انفال
آیه
34
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است انجام ندهید که پشیمان خواهید شد.
نتیجه ازدواج
در این ازدواج خیری نیست بر سر هر مسئله ای با هم مشکل خواهید داشت انجام ندهید.
نتیجه معامله
در این معامله به حرام می‌افتید و مشکلاتی برایتان ایجاد می‌شود ترکش کنید.
X