استخاره صفحه 19

صفحه 19
صفحه 20
صفحه
سوره
بقره
آیه
120
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است زحمت بیهوده می‌کشی و فایده‌ای نخواهی برد.
نتیجه ازدواج
مورد مناسبی نیست و دچار اختلاف خواهید شد ترک شود.
نتیجه معامله
بد است طرفهای شما قصد فریب شما را دارند و به شما ضرر خواهد رساند.
X