استخاره صفحه 193

صفحه 193
صفحه 194
صفحه
سوره
توبه
آیه
37
نتیجه استخاره
هرگز انجام نده
نتیجه کلی
بد است، منصرف شوید که نفع شما در آن است.
نتیجه ازدواج
خودتان را گول نزنید مورد مناسب شما نیست ترک کنید.
نتیجه معامله
از این امر که سودی نصیبتان نخواهد شد ولی ضرر وجود دارد.
X