استخاره صفحه 197

صفحه 197
صفحه 198
صفحه
سوره
توبه
آیه
62
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است موضوع آن چیزی نیست که شما می‌بینید حتما ترک کنید.
نتیجه ازدواج
مناسب و در شأن شما نیستند منصرف شوید.
نتیجه معامله
در این معامله منفعتی وجود ندارد و ناخواسته مرتکب حرام هم خواهید شد انجام ندهید.
X