استخاره صفحه 199

صفحه 199
صفحه 200
صفحه
سوره
توبه
آیه
73
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است به‌هیچ‌وجه انجام ندهید که به‌شدت پشیمان خواهید شد.
نتیجه ازدواج
اصلا مورد مناسبی نیست حتما ترک شود.
نتیجه معامله
ضرر هنگفتی خواهید دید ترک کنید.
X