استخاره صفحه 201

صفحه 201
صفحه 202
صفحه
سوره
توبه
آیه
87
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است ترک آن به ثواب نزدیکتر است.
نتیجه ازدواج
مورد زیاد مناسبی نیست زندگی دلپذیر و خوبی نخواهد بود.
نتیجه معامله
انجام ندهید بهتر است. سود خوبی نخواهید برد در حالیکه زحمت زیادی خواهید کشید.
X