استخاره صفحه 203

صفحه 203
صفحه 204
صفحه
سوره
توبه
آیه
100
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است با توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه ازدواج
ان‌شاءالله که مبارک است بعضی سختیها هم شیرینی زندگی است انجام دهید.
نتیجه معامله
ان‌شاءالله که سود خوبی خواهید برد به شرط آنکه موازین شرعی را رعایت کنید.
X