استخاره صفحه 205

صفحه 205
صفحه 206
صفحه
سوره
توبه
آیه
112
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است به شرط آنکه موازین شرعی را رعایت کنید.
نتیجه ازدواج
خوب است به‌شرط آنکه به گناه نیافتید.
نتیجه معامله
خوب است به‌شرط آنکه موازین شرعی را رعایت کنید.
X