استخاره صفحه 207

صفحه 207
صفحه 208
صفحه
سوره
توبه
آیه
123
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است با عزم و اراده انجام دهید موفق می‌شوید.
نتیجه ازدواج
خوب است با توکل به‌خدا و حفظ موازین شرعی اقدام کنید قبلا همه‌ی حرفهایتان را بزنید تا بعدا مشکلی پیش نیاید.
نتیجه معامله
با رعایت تمامی جوانب اقدام نمایید سپس انجام دهید آن هم محکم و مصمم و ترس را از خود دور کنید.
X