استخاره صفحه 209

صفحه 209
صفحه 210
صفحه
سوره
یونس
آیه
7
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است اقدام نکنید که پشیمان خواهید شد.
نتیجه ازدواج
در شأن شما نیستند شما را از دین دور کرده و به حرام خواهند انداخت.
نتیجه معامله
بحرام خواهید افتاد ترک کنید.
X