استخاره صفحه 211

صفحه 211
صفحه 212
صفحه
سوره
یونس
آیه
21
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است مکر و حیله در کار است ترک شود.
نتیجه ازدواج
شما را فریب می‌دهند ترک کنید که به صلاح شما نیست.
نتیجه معامله
فریب و نیرنگ در کار است در صورت انجام ضرر خواهید کرد.
X