استخاره صفحه 219

صفحه 219
صفحه 220
صفحه
سوره
یونس
آیه
89
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است با توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه ازدواج
ان‌شاءالله که مبارک است با رعایت موازین شرعی اقدام کنید و به حرف مردم توجه نکنید.
نتیجه معامله
معامله‌ی خوبی است با رعایت موازین شرعی اقدام کنید تا به حرام آلوده نشوید.
X