استخاره صفحه 221

صفحه 221
صفحه 222
صفحه
سوره
یونس
آیه
107
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است با توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه ازدواج
به‌خدا توکل کنید و با رعایت موازین شرعی اقدام کنید بحرف دیگران توجه نکنید.
نتیجه معامله
با توکل به‌خدا اقدام کنید مواظب باشید به حرام نیافتید که در این صورت ضرر خواهید کرد.
X