استخاره صفحه 223

صفحه 223
صفحه 224
صفحه
سوره
هود
آیه
13
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است به‌هیچ‌وجه اقدام نکنید که پشیمان خواهید شد.
نتیجه ازدواج
مورد مناسبی نیست ترک کنید و الا یک عمر سختی خواهید کشید.
نتیجه معامله
در این معامله خیری نیست ترک کنید.
X