استخاره صفحه 225

صفحه 225
صفحه 226
صفحه
سوره
هود
آیه
29
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است زحمت بی‌فایده است ترک نمایید.
نتیجه ازدواج
به آدمهای جاهل و نادان بر خورد می‌کنید و زندگی سخت و پر مشقتی خواهید داشت انجام ندهید.
نتیجه معامله
زحمت بسیار و سود کم به این همه زحمت نمی‌ارزد ترک کنید.
X