استخاره صفحه 23

صفحه 23
صفحه 24
صفحه
سوره
بقره
آیه
146
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است مطلبی وجود دارد که از شما مخفی مانده است اقدام نکنید که پشیمان می‌شوید.
نتیجه ازدواج
مطلب مهمی را از شما مخفی می‌کنند ازدواج به صلاح نیست صبر کنید و به‌خدا توکل کنید.
نتیجه معامله
موضوعی را از شما پنهان می‌کنند از این معامله صرف نظر کنید و به‌خدا توکل کنید.
X