استخاره صفحه 231

صفحه 231
صفحه 232
صفحه
سوره
هود
آیه
82
نتیجه استخاره
هرگز انجام نده
نتیجه کلی
بسیار بد است حتما ترک کنید که هم خطر جانی و هم آبرویی دارد.
نتیجه ازدواج
حتما ترک کنید که غیر از بدبختی و ناراحتی چیز دیگری نیست.
نتیجه معامله
هم خطر مالی و هم آبرویی دارد انجام ندهید.
X