استخاره صفحه 233

صفحه 233
صفحه 234
صفحه
سوره
هود
آیه
98
نتیجه استخاره
هرگز انجام نده
نتیجه کلی
بسیار بد است حتما ترک کنید که به مسیری خواهید افتاد که آخرش پشیمانی و ندامت است.
نتیجه ازدواج
اصلا اقدام نکنید که سخت پشیمان خواهید شد و زندگی بسیار بدی در انتظارتان است.
نتیجه معامله
ضرر و زیان زیادی خواهید کرد ترک کنید.
X