استخاره صفحه 235

صفحه 235
صفحه 236
صفحه
سوره
هود
آیه
118
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است دچار اختلاف و مشکلات زیادی خواهید شد ترک کنید.
نتیجه ازدواج
بد است اختلاف زیادی در زندگی پیش خواهد آمد و دچار اذیت و آزار خواهید شد ترک کنید.
نتیجه معامله
اختلافاتی پیدا خواهد شد و در آخر شما متضرر می‌شوید ترک نمایید.
X