استخاره صفحه 239

صفحه 239
صفحه 240
صفحه
سوره
یوسف
آیه
31
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است مورد تحسین افرادی قرار می‌گیرید که در اول بکار شما خرده می‌گرفتند.
نتیجه ازدواج
مورد مناسبی است از سختیها و مشکلات نهراسید که ارزش انجام را دارد.
نتیجه معامله
مشکلاتی وجود دارد ولی با توجه به منفعت و سودی که نصیبتان خواهد شد ناچیز است.
X