استخاره صفحه 245

صفحه 245
صفحه 246
صفحه
سوره
یوسف
آیه
79
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است ولی مشکلات و زحمت دارد حتی ممکن است حرف و حدیث درست شود ولی در نهایت نتیجه‌ی خوبی دارد.
نتیجه ازدواج
خوب است اما زحمت دارد و در بعضی موارد باید سعه صدر داشته باشید.
نتیجه معامله
به مشکلاتی بر می‌خورید ولی در آخر نتیجه‌ی خوبی دارد.
X