استخاره صفحه 251

صفحه 251
صفحه 252
صفحه
سوره
رعد
آیه
14
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است و زیبائی‌های آن سرابی بیش نیست حتما ترک شود که در صورت انجام پشیمان خواهید شد.
نتیجه ازدواج
گول ظواهر را نخورید مورد مناسبی نیست.
نتیجه معامله
بد است سودی در آن وجود ندارد.
X