استخاره صفحه 255

صفحه 255
صفحه 256
صفحه
سوره
رعد
آیه
43
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است به اعتراض‌ها اعتنا نکنید و کار خود را انجام دهید.
نتیجه ازدواج
بسیار خوب است با توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه معامله
پس از مشورت با افراد خبره اقدام کنید تا سود خوبی ببرید.
X