استخاره صفحه 257

صفحه 257
صفحه 258
صفحه
سوره
ابراهیم
آیه
11
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است با توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه ازدواج
مورد مناسبی است اقدام کنید ان‌شاءالله عاقبت بخیر خواهید شد.
نتیجه معامله
با توکل به‌خدا اقدام کنید سود خوبی خواهید برد.
X