استخاره صفحه 259

صفحه 259
صفحه 260
صفحه
سوره
ابراهیم
آیه
25
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است اقدام کنید که به اهداف خود می‌رسید.
نتیجه ازدواج
اقدام کنید ولی اول همه‌ی صحبتها را بگویید تا مشکلی پیش نیاید.
نتیجه معامله
با رعایت همه‌ی جوانب اقدام کنید ان‌شاءالله سود خواهید برد.
X