استخاره صفحه 263

صفحه 263
صفحه 264
صفحه
سوره
حجر
آیه
16
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است با توکل به‌خدا انجام دهید که باعث سربلندی شما می‌گردد.
نتیجه ازدواج
مورد مناسبی است با توکل به‌خدا اقدام کنید صدقه فراموش نشود.
نتیجه معامله
سود خوبی خواهید برد ولی حتما صدقه بدهید.
X