استخاره صفحه 265

صفحه 265
صفحه 266
صفحه
سوره
حجر
آیه
52
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است اضطراب شما نیز بی‌مورد است انجام دهید که به امید خدا به اهدافتان خواهید رسید.
نتیجه ازدواج
مورد مناسبی است با توکل به‌خدا انجام دهید و از مشکلات نهراسید.
نتیجه معامله
این قدر تردید نکنید انجام دهید خداوند روزی رسان است.
X