استخاره صفحه 267

صفحه 267
صفحه 268
صفحه
سوره
حجر
آیه
91
نتیجه استخاره
هرگز انجام نده
نتیجه کلی
بسیار بد است شما را می‌خواهند تا به اهداف خودشان برسند حتما ترک شود.
نتیجه ازدواج
به‌هیچ‌وجه در شأن شما نیستند انجام ندهید به‌شدت پشیمان خواهید شد.
نتیجه معامله
انجام ندهید که ضرر زیادی در انتظار شما است.
X