استخاره صفحه 269

صفحه 269
صفحه 270
صفحه
سوره
نحل
آیه
15
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است ترس و نگرانی در خود راه ندهید و با توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه ازدواج
مورد مناسبی است از مشکلات نهراسید که شیرینی زندگی در همین مسائل است.
نتیجه معامله
سود خوبی خواهید برد ممکن است مقداری دوندگی داشته باشد ولی ارزش دارد.
X