استخاره صفحه 271

صفحه 271
صفحه 272
صفحه
سوره
نحل
آیه
35
نتیجه استخاره
اختیار با توست
نتیجه کلی
میانه است ترک آن به ثواب نزدیکتر است.
نتیجه ازدواج
درگیری و اختلاف دیده می‌شود انجام ندهید.
نتیجه معامله
با افراد خوبی برخورد نخواهید کرد انجام ندهید بهتر است.
X