استخاره صفحه 273

صفحه 273
صفحه 274
صفحه
سوره
نحل
آیه
55
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است انجام ندهید که اصلا به صلاح شما نیست.
نتیجه ازدواج
به افراد پول دوست و مادی گرا بر خورد خواهید کرد و عذاب خواهید کشید انجام ندهید.
نتیجه معامله
بد است سودی نخواهید برد و در صورت داشتن سود نیز امکان به‌حرام افتادن وجود دارد ترک شود.
X