استخاره صفحه 275

صفحه 275
صفحه 276
صفحه
سوره
نحل
آیه
73
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است به کسانی اتکا خواهید کرد که شما را به حرام می‌اندازند و بدبخت می‌کنند ترک شود.
نتیجه ازدواج
اصلا در شأن شما نیستند انجام ندهید که به‌شدت پشیمان خواهید شد.
نتیجه معامله
در این معامله روزی برای شما مقدر نشده انجام ندهید.
X