استخاره صفحه 279

صفحه 279
صفحه 280
صفحه
سوره
نحل
آیه
103
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است از طعنه‌ها و حرف‌های نادانان نهراسید با توکل به‌خدا به اهدافتان خواهید رسید.
نتیجه ازدواج
از حرفها و طعنه‌های افراد نادان جا نخورید مورد مناسبی است اقدام کنید عاقبت بخیر خواهید شد.
نتیجه معامله
خوب است از مشکلات و حرفها ترسی بدل راه ندهید.
X