استخاره صفحه 281

صفحه 281
صفحه 282
صفحه
سوره
نحل
آیه
119
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است اگر تابه‌حال مرتکب عمل اشتباهی شده‌اید فرصت خوبی برای جبران است.
نتیجه ازدواج
بسیار خوب است با این ازدواج به آرامش خواهید رسید مواظب باشید مرتکب گناه نشوید.
نتیجه معامله
خوب است جبران بعضی از ضررهای گذشته می‌شود بشرط آنکه به گناه نیفتید.
X