استخاره صفحه 283

صفحه 283
صفحه 284
صفحه
سوره
اسراء
آیه
8
نتیجه استخاره
هرگز انجام نده
نتیجه کلی
بسیار بد است دچار مشکلات زیادی خواهید شد به‌هیچ‌وجه انجام ندهید.
نتیجه ازدواج
مشکلات زیادی گریبان‌گیر شما خواهد شد حتما ترک شود و الا زندگی بسیار سخت و بدی خواهید داشت.
نتیجه معامله
زحمت زیاد و در آخر هم زیان و ضرر - انجام ندهید که سخت پشیمان خواهید شد.
X