استخاره صفحه 285

صفحه 285
صفحه 286
صفحه
سوره
اسراء
آیه
28
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است بعضی اوقات جزئیات یک امر مهمتر است سعی کن با دقت انجام بدهی تا موفق شوی.
نتیجه ازدواج
مطالب بالا را در نظر داشته باش و با توکل به‌خدا اقدام کن گفتار خوب و زبان شیرین تلخی بعضی مسائل را از بین می‌برد.
نتیجه معامله
با تامل و دقت کامل انجام بده تا موفق شوی.
X