استخاره صفحه 287

صفحه 287
صفحه 288
صفحه
سوره
اسراء
آیه
50
نتیجه استخاره
هرگز انجام نده
نتیجه کلی
بسیار بد است به‌هیچ‌وجه انجام ندهید که جز ضرر و پشیمانی عایدتان نخواهد شد.
نتیجه ازدواج
بسیار بد است به‌هیچ‌وجه انجام ندهید که به‌شدت پشیمان خواهید شد.
نتیجه معامله
بسیار بد است فریب خواهید خورد و ضرر فراوانی خواهید کرد.
X