استخاره صفحه 289

صفحه 289
صفحه 290
صفحه
سوره
اسراء
آیه
67
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است شما را پلکان ترقی خودشان خواهند کرد و در آخر به‌شما پشت می‌کنند انجام ندهید.
نتیجه ازدواج
گول ظاهر را نخورید با افراد ناسپاس و نمک نشناسی روبرو خواهید شد حتما ترک شود.
نتیجه معامله
شما را فریب خواهند داد و ضرر زیادی را به‌شما تحمیل خواهند کرد ترک شود.
X