استخاره صفحه 29

صفحه 29
صفحه 30
صفحه
سوره
بقره
آیه
187
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است با رعایت موازین شرعی اقدام کنید.
نتیجه ازدواج
ان‌شاءالله که مبارک است با حفظ موازین شرعی اقدام نمایید.
نتیجه معامله
خوب است با توکل به‌خدا اقدام نمایید ان‌شاءالله منفعت خواهید برد.
X