استخاره صفحه 293

صفحه 293
صفحه 294
صفحه
سوره
اسراء
آیه
105
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است باعث خیر دنیوی و اخروی شما خواهد بود با توکل به خدا اقدام کنید.
نتیجه ازدواج
مورد بسیار مناسبی است از مشکلات نهراسید پیشرفت‌های دنیوی و اخروی دارد.
نتیجه معامله
سود خوبی خواهید برد با توکل به‌خدا اقدام کنید.
X