استخاره صفحه 295

صفحه 295
صفحه 296
صفحه
سوره
کهف
آیه
16
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است اسباب گشایش و توسعه رزق و روزی و رسیدن به اهدافتان خواهد بود.
نتیجه ازدواج
مورد مناسبی است از مشکلات نهراسید و با توکل به‌خدا انجام دهید که حل بسیاری از مشکلات شما را درپی دارد.
نتیجه معامله
خوب است سود خوبی نصیب شما خواهد شد با توکل به‌خدا اقدام کنید.
X