استخاره صفحه 297

صفحه 297
صفحه 298
صفحه
سوره
کهف
آیه
28
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است دچار افراد مادی گرا خواهید شد خطر آبرویی دارد حتما ترک شود.
نتیجه ازدواج
این مورد اصلا مورد مناسبی نیست حتما ترک شود.
نتیجه معامله
ضرر هنگفتی خواهید کرد انجام ندهید و گر نه به‌شدت پشیمان خواهید شد.
X