استخاره صفحه 3

صفحه 3
صفحه 4
صفحه
سوره
بقره
آیه
6
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است و در صورت انجام به‌شدت پشیمان خواهید شد.
نتیجه ازدواج
این ازدواج آینده‌ی خوبی ندارد و با سختی و مشکلات زیادی روبرو خواهید شد و عاقبت خوبی ندارد.
نتیجه معامله
در این معامله منفعتی وجود ندارد و در صورت انجام دچار ضرر و زیان خواهید شد.
X