استخاره صفحه 305

صفحه 305
صفحه 306
صفحه
سوره
مریم
آیه
1
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است به اهدافتان بطور کامل خواهید رسید به‌خدا توکل کنید تا در سایه‌ی رحمتش به نتیجه دلخواه برسید.
نتیجه ازدواج
مورد بسیار مناسب و خوبی است ان‌شاءالله که مبارک است فرزند صالح و خوبی در آتیه این امر دیده می‌شود.
نتیجه معامله
سود خوبی عایدتان خواهد شد خدا را هیچگاه فراموش نکنید که هر چه هست از وجود اوست.
X