استخاره صفحه 31

صفحه 31
صفحه 32
صفحه
سوره
بقره
آیه
197
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است زحمت دارد ولی اجر و منفعت شما بر زحمتش برتری دارد.
نتیجه ازدواج
با حفظ موازین شرعی اقدام کن ان‌شاءالله عاقبت‌به‌خیر می‌شوی.
نتیجه معامله
هر چند قدری سختی می‌کشی ولی معامله‌ی پر منفعتی است.
X