استخاره صفحه 313

صفحه 313
صفحه 314
صفحه
سوره
طه
آیه
13
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است به اهداف خود می‌رسید در هر حال خدا را فراموش نکنید.
نتیجه ازدواج
ازدواج مناسب و قرین با خوشبختی است مسائل شرعی را رعایت کنید تا خوشبخت شما دارای دوام باشد.
نتیجه معامله
منفعت خوبی خواهید برد مسائل شرعی را رعایت کنید.
X