استخاره صفحه 317

صفحه 317
صفحه 318
صفحه
سوره
طه
آیه
77
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است کسی که نیت خوبی دارد نباید از مسائل و مشکلات بترسد. با توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه ازدواج
از مشکلات نترسید شیرینی ازدواج به همین مسائل است خدا را در همه حال در نظر داشته باشید.
نتیجه معامله
با فکر به مشکلات و بزرگ کردن مسائل به جائی نمی‌رسید به‌خدا توکل کنید که هر آنچه روزی شماست خواهد رسید.
X