استخاره صفحه 319

صفحه 319
صفحه 320
صفحه
سوره
طه
آیه
99
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است این قدر این پا و آن پا نکنید انجام بدهید و گرنه وقتی متوجه می‌شوید که پشیمانی سودی ندارد.
نتیجه ازدواج
مورد مناسبی است دل دل نکنید که بعدا پشیمان می‌شوید که ای کاش...
نتیجه معامله
اقدام کنید خداوند برکتش را خواهد داد.
X