استخاره صفحه 321

صفحه 321
صفحه 322
صفحه
سوره
طه
آیه
126
نتیجه استخاره
هرگز انجام نده
نتیجه کلی
بسیار بد است انجام ندهید که به‌شدت پشیمان و نادم خواهید شد.
نتیجه ازدواج
بسیار بد است هیچگونه سنخیتی با هم ندارید حتما ترک شود.
نتیجه معامله
حتی از فکرش هم بیرون بیایید به حرام خواهید افتاد و آثار بسیار بدی در زندگیتان بجا خواهد گذاشت.
X