استخاره صفحه 325

صفحه 325
صفحه 326
صفحه
سوره
انبیاء
آیه
36
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است به دعوا و درگیری کشیده می‌شود و خطر آبرویی دارد حتما ترک شود.
نتیجه ازدواج
زندگی بد و سراسر درگیری و نزاعی خواهد بود ترک شود.
نتیجه معامله
مشکلات زیاد و در آخر هم سودی نخواهید برد ترک شود.
X